g
ค้นหา     แสดงจำนวน 
ที่ รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครอง ที่ซื้อชุดนักเรียนในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ณิชกุล ชาติวาณิชกุล 349
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกวินนาฏ นันทโกวัฒน์ 485
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางรติมา ปลั่งกลาง 326
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.