gg
ค้นหา     แสดงจำนวน 
ที่ รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ 46
2 การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Project-Based Learning ในรายวิชาการจัดการการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ 45
3 กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย กรณีศึกษารายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ชิดชนก ปรีชานันท์ 38
4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล 40
5 การจัดการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ 43
6 การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาการจัดการโรงแรมในวิชาจิตวิทยาบริการ อภิรดี เนติรังษีวัชรา 46
7 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในรายวิชาการจัดการสินเชื่อ วันวิสาข์ ธรรมวิชา 37
8 การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร 36
9 ความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทำโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจนจีรา อักษรพิมพ์ 32
10 การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรม ทางการเรียนในรายวิชาการวิจัยด้านสื่อสารมวลชน สาระการเรียนรู้เรื่องการทบทวนวรรณกรรม ทัศนีย์ เทียมถนอม เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน 37
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 12

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.