menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ให้กับคณาจารย์ที่ดำเนินงานวิจัยพื้นที่และงานวิจัยชั้นเรียน รวมทั้งบุคลากรภายในคณะที่สนใจ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ  ห้อง Smart Study Room อาคาร 22 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงวารสารวิจัยที่มาตรฐานระดับชาติ

 

 

page2.1

 

 

page2.2

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.