menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02รายงานความก้าวหน้างานวิจัย สำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๑ โครงการวิจัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 คณะวิทยาการจัดการ

 

ลำดับที่

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

จำนวนเงิน

ทุนวิจัยคณะ

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

1

สร้างรายได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
อาจารย์สุรัตน์ หงษ์ไทย

20,000

15,000

2

การเชื่อมโยงอุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง

(Korat Geopark) แบบมีส่วนร่วม

อาจารย์นุชจรี ภักดีจอหอ
อาจารย์รดามณี  พัลลภชนกนาถ
อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ

20,000

15,000

3

การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา
ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด
ผศ.จิตติชัย ห่อทอง
ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี

20,000

15,000

4

กลยุทธ์การเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานกรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์นิรวิทธ์ เพียราษฎร์

อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์

ผศ.นุชตรียา ผลพานิชย์

รศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ

ผศ.ดร.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์

ดร.ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์

อาจารย์เมธี กีรติอุไร

20,000

15,000

5

แนวทางการพัฒนาการจัดการการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้างโคราชจีโอพาร์ค ตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ชลิตา แควกลาง
อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน

20,000

15,000

6

การสร้างแนวทางการรับรู้ด้านเส้นทางการท่องเที่ยวโคราช
จีโอพาร์คด้วยสื่อออนไลน์แก่นักท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
อาจารย์ธนวัฒน์ โกวิทนิชภัณฑ์
ดร.ภัทรลภา บุตรดาเลิศ

20,000

15,000

7

แนวทางการบริหารกองทุนวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครราชสีมา

รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง
อาจารย์ชลิกา ศิลปอนันต์

20,000

15,000

8

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าว ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี
รศ.เนตรชนก บัวนาค
รศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล
ดร.จิรพัฒน์ โทพล
ผศ.พีรวิชญ์ คำเจริญ
ดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส

20,000

15,000

9

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ชิษณุพงศ์  ธนพิบูลพงศ์
อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์
ดร.อานรรต ใจสำราญ
อาจารย์อภิรดี เนติรังษีวัชรา
อาจารย์ปรายตา พรหมเสน
อาจารย์กติกา กลิ่นจันทร์แดง

20,000

15,000

10

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการประมวลผลบนคลาวด์

ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์
ดร.ศุภชานันท์ วนภู

20,000

15,000

11

แนวทางการพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

20,000

15,000

page1.3

 

 

page1.1

 

page1.2

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.