menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย และ บริการวิชาการระหว่าง ภาคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ ภาคีในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งสองฝ่ายรวมถึงนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการและเพื่อร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข้งตามแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในด้านต่างๆ คือ 1.) การพัฒนาโจทย์วิจัย และทำงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 2.) การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3.) การจัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน
โดยบันทึกลงนามฉบับนี้ มีผู้ลงนาม ร่วมกันคือ นายบุญส่ง เซียงหนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยอีกด้วย

 

 

page1

 

page2

 

page3

 

page4

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.