menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้หารือ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (KCTV) สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม..... พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

page1

 

 

page2

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.