menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรับเกียรติรศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งบทความเข้าสู่วารสารที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

page1

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.