menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรทุนวิจัย จำนวน 30 ทุน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกันระหว่างคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และภาคีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองพลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

page1

 

page2

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.