menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการนำเสนอโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรมการนำเสนอโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคีในพื้นที่และหลักการวิชาการในด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา อุยตระกูล และผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เข้าร่วมพัฒนาให้คำแนะนำ และชี้แนะ ร่วมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัยให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

page1

page3

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.