menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมสำรวจพื้นที่ภาคสนามสำหรับการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่ภาคสนามสำหรับการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ณ พื้นที่บ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์สำรวจบริบทของพื้นที่ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อนำไปใช้ประมวลผลในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสำรวจภาคสนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคีในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างพร้อมเพรียงทั้งในส่วนของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านดอนสระจันทร์ ประธานกลุ่ม อสม. และชาวบ้านในพื้นที่

page1

page2

 

page3

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.