menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรม “ค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรม “ค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ เพื่อให้คณาจารย์และพื้นที่สามารถพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้งในส่วนของวิชาการ และการยกระดับพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคีในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างพร้อมเพรียงทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่

page1

page2

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.