menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงการยกระดับงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการให้สูงขึ้นด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์การดำเนินงานวิจัยด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย จึงได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 22.11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม KM ในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อ คือ การเลือกหัวข้อวิจัย ซึ่งกระบวนการ KM ที่ได้ดำเนินการถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยของคณาจารย์ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างกันอันนำไปสู่การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์ใน คณะวิทยาการจัดการจะต้องเข้ามาดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความชำนาญด้านการวิจัยให้มากขึ้น

page1

page2

page3

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.