menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยในพื้นที่เปิดใหม่  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยในพื้นที่เปิดใหม่  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research : ABC) ให้กับคณาจารย์ โดยมี ดร.ปรีชา อุยตระกูล  เป็นวิทยากร  ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร

page1

 

page2

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.