menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....6 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” The National Academic Research Conference 6th “Management Science for Socially Engagement : Over the Three Decades of Following the Mother of the Earth”อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จำนวน 19 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ เพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างนักวิจัยใหม่ด้านงานวิชาการรับใช้สังคม และสามารถนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยท้องถิ่นไทย.....เพื่อรับใช้สังคม” การเสวนาในหัวข้อ “ทศวรรษที่ 4 ขององค์ความรู้ด้านศาสตร์บริหารธุรกิจ.....เพื่อรับใช้สังคม” การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม จำนวน 123 เรื่อง และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

สำหรับผู้ที่เข้าประชุมครั้งนี้ เป็นอาจารย์ และนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประมาณ 40 แห่ง และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน การประชุมใช้ระยะเวลา 1 วัน โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยท้องถิ่นไทย.....เพื่อรับใช้สังคม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการเสวนาในหัวข้อ “ทศวรรษที่ 4 ขององค์ความรู้ด้านศาสตร์บริหารธุรกิจ.....เพื่อรับใช้สังคม” โดย

1) นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

2) ดร.ปรีชา อุยตระกูล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3) คุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม (Socially Engagement)” จำนวน 123 เรื่อง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทการนำเสนอ แบ่งเป็น 1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 71 เรื่อง และ 2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 52 เรื่อง เมื่อพิจารณารายสาขา แบ่งเป็น 1. กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 89 เรื่อง 2. กลุ่มศึกษาศาสตร์ จำนวน 20 เรื่อง และ 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 เรื่อง และเมื่อแบ่งตามประเภทผู้นำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 1. ผลงานของคณาจารย์ จำนวน 69 เรื่อง และ 2. ผลงานของนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 54 เรื่อง

 

page1

 

page2

 

page3

 

page4

 

page5

 

page6

 

page7

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.