menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” (Management Science for Socially Engagement : Over the Three Decades of following the Mother of the Earth)” ในการนี้จึงได้จัดประชุมและร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

page1

 

 

page2

 

page3

 

page4

 

page5

 

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.