menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม (หนองพลวงอุดมสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวร่วมกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกจำนวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสาธารณสุข  สำหรับในส่วนของคณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินโครงการเรื่อง การบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นในการบริการวิชาการ จำนวน 4 ประเด็น คือ การผลิต การตลาด บุคลากร และการเงิน และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการวิจัยระหว่างทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับภาคีในพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

 

page1

 

page2

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.