menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะต่าง ๆ จำนวน 6 คณะ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการด้านการบริการวิชาการสายรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการพัฒนาอันเกิดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับภาคีในพื้นที่ โดยในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำเพื่อขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

page1

 

page2

 

page3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.