Read More Read More
menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)”

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)” ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 22.11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรับเกียรติจากรศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง และผศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Problem Based Learning อันจะนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

page1

page2

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.