Read More
menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)”

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์ในทุกโปรแกรมวิชาให้ได้จัดวิธีการจัดการเรียนการสอน PBL อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

page1

page2

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.