Read More
menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02“กุญแจสู่ความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตั้งแต่ระดับต้นทางถึงปลายทาง” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในหัวข้อ “กุญแจสู่ความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตั้งแต่ระดับต้นทางถึงปลายทาง” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้กับบุคลากรในด้านการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การทำรายงานการวิจัย การลงตีพิมพ์ผลงานวิจัย และเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งผลดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของคณาจารย์ให้สูงขึ้นอย่างครบวงจร และสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ และสังคมได้

 

page1

page2

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.