menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่ รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research : ABC) ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนางานวิจัยของตนเอง และสามารถขยายผลการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคีในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างพร้อมเพรียงทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่

 

page1

 

page2

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.