menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5“บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” The National Academic Research Conference 5th “University Socially Engagement : Lead the Way for Better Local Living”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1  (22.14) (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อแผ่นดิน ...สร้างท้องถิ่น...สู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์  ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมีการเสวนาในหัวข้อ “ศาสตร์บริหารธุรกิจ.....ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างไร” คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ดำเนินรายการโดยคุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ รองประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดนครราชสีมา (สปช.)  ในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม  (Socially Engagement)” จำนวน 94 เรื่อง

 

page1

 

page2

 

page3

 

page4

 

page5

 

page6

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.