menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02การบริการวิชาการประเด็นด้าน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรทั้งจากภายในคณะและภายนอก ทั้งนี้ การบริการวิชาการในครั้งนี้ได้ใช้ประเด็นด้าน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้กับชุมชนได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการให้กับภาคีในพื้นที่ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน

page1

page2

page3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.