Read More
menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02การบริการวิชาการ คือด้าน “เศรษฐกิจ” ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้บริการวิชาการในประเด็นในการบริการวิชาการ คือด้าน “เศรษฐกิจ” ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน” เข้ามาใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ให้บริการวิชาการในพื้นที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

 

page1

 

page2

 

page3

 

page4

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.