menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว”

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็น

วิทยากรเชิงปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับ

องค์ความรู้ในหัวข้อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร การละเมิดเด็กคืออะไร ความเสี่ยงในธุรกิจการท่องเที่ยว สถานการณ์

การละเมิดและแสวงประโยชน์จากเด็กในการท่องเที่ยว และเราจะช่วยให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภัยต่อเด็กได้อย่างไรบ้าง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้

รับถือว่าเป็นการสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 

page1

 

page2

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.