menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02บริการวิชาการในประเด็นด้าน “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้บริการวิชาการในประเด็นด้าน“การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม” โดยในการ

บริการครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารในระดับตำบล คือองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ด้วยการบริการให้ความรู้กับผู้

บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การบรรยายด้านการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็น

ทีม วิทยากรโดยอาจารย์นิรวิทย์ เพียราษฏร์ ประธานโปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์ และการบรรยายด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind 3.0)

วิทยากรโดยอาจารย์โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ รองผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Walk

Rally Program) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และกิจกรรมสุนทรียะสนทนา (Dialog) เพื่อพัฒนาศักยภาพระดับกลุ่ม วิทยากรโดยทีม

งานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันเป็นการสร้างสมรรถนะการทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนำไปสู่การ

สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนิน

งานเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านดินรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

page1

 

page2

 

 

page3

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.