menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับคณะวิทยาลัยการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และวิทยาลัยการจัดการ จำนวน 19 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวัน

ที่ 22 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน (กิจกรรมวิชาการที่ส่ง

เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)  การวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา และสังคม

 

page1

 

page2

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.