menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงการยกระดับงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการให้สูงขึ้นด้วยการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์การดำเนินงานวิจัยด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการ

จัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 13.12  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย

ได้รับเกียรติจากดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้  ซึ่งการจัดกิจกรรม KM ในครั้งนี้

ได้กำหนดหัวข้อ คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งกระบวนการ KM ที่ได้ดำเนินการถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

งานวิจัยของคณาจารย์ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างกันอันนำไปสู่การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการจะต้องเข้ามาดำเนินกิจกรรมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความชำนาญด้านการวิจัยให้มากขึ้น

 

page1

 

page2

 

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.