menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในหัวข้อ

“การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย (Research Based Learning)”


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้กำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในหัวข้อ

“การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย (Research Based Learning)” ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง

ประชุม 22.11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากรศ.ขวัญกมล ดอนขวา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการจัด

ทำกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญตามแนวคิด  Constructivism โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Research Based Learning (RBL) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพบัณฑิต รวมถึงกาศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธี Research

Based Learning  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการจัดกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญด้วยวิธี Research Based Learning

 

page1

 


page2

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.