menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรมการบริการวิชาการในรูปแบบของ Walk Rally

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการในรูปแบบของ Walk Rally

ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ พื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้ประเด็นด้าน “เปิดโลกการท่อง

เที่ยว...ไปกับดินแดนมะเกลือใหม่” เพื่อให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำ และนำสิ่งที่มีศักยภาพในชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน

สหกรณ์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบในการพัฒนา  ซึ่งผลของการพัฒนาการท่องเที่ยว จะก่อให้เกิด

รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทำให้คนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

page1

 

page2page3

 

page4page5

 

page6page9

 

page7

 

page8

 

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.