menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Proposal) ในการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย”เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ณ ห้อง

ประชุม 13.12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผศ.รัตนา รุจิรกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการดำเนิน

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Proposal) ในการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในพื้นที่  สำหรับการขอทุน

สนับสนุนในครั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินงาน คือพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

page2

 

page1

page3

 

page4

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.