menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02กิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย” เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำกิจกรรม “หนุนเสริมการวิจัย”

เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่ รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research : ABC)

ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนางานวิจัยของตนเอง และสามารถขยายผลการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยได้เป็น

อย่างดี  ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคีในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างพร้อมเพรียงทั้งในส่วนของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ และชาวบ้าน

ในพื้นที่

page1

 

page2

page3

 

page4

 

page5

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.