menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02บริการวิชาการในประเด็นด้าน “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้บริการวิชาการในประเด็นด้าน “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม” โดยใน

การบริการครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ด้วยการบริการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในประเด็นด้านการรับผิดชอบต่อสังคม อัน

เป็นการปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับความรู้พื้นฐานของการเป็นคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินการดังกล่าวยังก่อ

ให้เกิดการกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้ใหญ่ในสังคม โดยผ่านเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบริการวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับผู้ใหญ่ในสังคมอย่างน้อยก็บิดา มารดา และครอบครัวของเด็กที่เข้ารับการบริการวิชาการ  โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

page1

 

page2

page3

 

page4

 

page5

page6

 

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.