menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ

โดยยุทธศาสตร์จะเป็นแผนและนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ในส่วนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการซึ่งเป็น

โครงสร้างหนึ่งของคณะได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเช่นกัน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีทิศทางที่

สอดคล้องกับคณะวิทยาการจัดการ และตรงตามความต้องการของบุคลากร โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 2 (22.11)

 

page1

 

 

 

 

ruangdech

 


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.