menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่.....เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้กำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในหัวข้อ

“การยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่.....เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยมีดร.ปรีชา อุยตระกูล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้กับบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ให้มีคุณภาพมากขึ้น

และสามารถพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ไปใช้กับประโยชน์เมื่อมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนได้  ซึ่งผลดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ

วิจัยของคณาจารย์ให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงานวิจัยในต่างประเทศ และสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ในอนาคต


page1

 


page2


 

page3

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.