menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02 ในปีพ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสำหรับการหนุนเสริมนักวิจัย

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่


1. การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เป็นวิทยาการให้การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการอบรมประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน การศึกษาชุมชน

การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

มะเกลือใหม่ และพื้นที่ในตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

page12

page11

ภาพที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

2. กิจกรรมการจัดกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ศิริพร หงส์พันธ์ เป็นวิทยากรในความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวข้อที่

วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยพื้นที่ กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และประสบการณ์ความสำเร็จ และแนวทางพัฒนา

งานวิจัยเชิงพื้นที่ซึ่งดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ และพื้นที่ในตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

page21

page22

ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

3. กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าให้ความรู้ใน

หัวข้อ ข้อมูลคืออะไร  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งดำเนินการ ณ พื้นที่ในตำบลมะเกลือใหม่

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

page31page32

ภาพที่ 3 กิจกรรมกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

ณ พื้นที่ในตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

4. กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ามาให้ความรู้

ในหัวข้อเทคนิคการเข้าสู่ชุมชน และเปรียบเทียบเทคนิคการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วน

ร่วม และกระบวนการ After Action Review (AAR)  ซึ่งดำเนินการ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม 2557

page42page41

ภาพที่ 4 กิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

5. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.รัตนา รุจิรกุล  ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ

ความหมาย รูปแบบ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  ความหมาย รูปแบบ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ และพื้นที่ในตำบลมะเกลือใหม่

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557

page51page52

ภาพที่ 5 กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.