as
01

001

1.1 ผลวิจัยประจำปีการศึกษา 2557

1.2 ผลบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

1.3 แผนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558

1.4 แผนบริการวิชาการ 2558

1.5 ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557

1.6 ผลงานด้านการนำเสนอบทความวิจัยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ประจำปีงบประมาณ 2557

1.7 รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2558

1.8 ผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

1.9 รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2559

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02

002

2.1 ปกคู่มือ NEC ฉบับปรับปรุง 2560new-3

2.2 เนื้อหาคู่มือ NEC ฉบับปรับปรุง 2560new-3 

03

003

3.1 คะแนนประกันระดับคณะ 2557

3.2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556

3.3 รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2557

3.4 รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 new-3

 

 

04

004

journal(1)

......................................................................................................

journal(2)

......................................................................................................

meeting no.5

.....................................................................................................

meet-no.6

....................................................................................................

05

005

5.1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) 2557

5.2 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) 2558

5.3 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) 2559

 

 

06

006

6.1 วิธีการจัดทำบทความวิจัย

6.2 วิธีส่งและขั้นตอนการพิจารณาบทความวิจัย

6.3 วิดีโอ นำเสนอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.