menu-icon prArrowArrowbk
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02การบริการวิชาการในประเด็นด้าน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

บริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น  โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรทั้งจากภายในคณะและภายนอก  ทั้งนี้

การบริการวิชาการในครั้งนี้ได้ใช้ประเด็นด้าน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือพอประมาณ มี

เหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือความรู้และคุณธรรม  เพื่อให้กับชุมชนได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ

การทำงานได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการให้กับภาคีในพื้นที่ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

page1

 

page2

 

page3

 

page4

 

page5

 

 

 

ruangdech
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.