l

new-4หลักเกณ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการสำหรับคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

new-4หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
new-3ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธฺ์ของงานวิจัยpdfIcon
new-3ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558pdfIcon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ ฯ การไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ.2556pdfIcon
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558pdfIcon
free-iconประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557pdfIcon

free-iconระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนงานวิจัยpdfIcon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

free-icon หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยpdfIcon

free-icon ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาpdfIcon

free-icon แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาpdfIcon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

free-icon หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีpdfIcon

free-icon ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีpdfIcon

free-icon แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีpdfIcon

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ruangdech


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุน

การไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  พ.ศ. 2556

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.