y

กรอบแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556-2560

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

“สร้างสรรค์การทำงานอย่างมีความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

(Happy Workplace for Sustainable Development)"

 

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน การสร้างสังคมแห่งความสุขในการทำงาน ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มี

ความสมดุลในทุกมิติ จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าว จึงกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาการ

จัดการในระยะ พ.ศ. 2556-2560 ดังต่อไปนี้

 

1. การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการ

- จัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีความสุข มีประสิทธิผล และสอดรับกับบริบทประชาคมอาเซียน

- พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย ตอบรับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับศักยภาพของคณะ

- เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการแข่งขันเชิงวิชาการในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

- พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเชิงวิชาการในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

- พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา ระบบเครือข่ายศิษย์เก่า เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

 

2. การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ

- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการสร้างนักวิจัยใหม่

- ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาการจัดการโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์กับท้องถิ่น

- ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

3. การบริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการ

- ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการที่ตรงตาม ความต้องการของท้องถิ่น

- ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยต่อเนื่อง

 

4. การอนุรักษ์ เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรู้ทางวิทยาการจัดการ

- ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมของชาติกับการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาการจัดการ

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ

 

5. การบริหารจัดการองค์กร

- เสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาวะ และความสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์และบุคลากร

- กระจายอำนาจและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

- พัฒนารายละเอียดงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และปรับปรุงกระบวนการประเมินผลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยุติธรรม

- ส่งเสริมการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA และ KPI ที่เหมาะสม

- จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามกรอบแนวคิดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะ


ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

 

“การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยด้านวิทยาการจัดการ”

 

เป้าประสงค์

1. มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลและท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. มีนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การพาณิชย์

3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ


กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนานักวิจัย

2. ส่งเสริมการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย

3. ต่อยอดงานวิจัยสู่การพาณิชย์

4. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.