b

..งานวิจัยบุคลากร..

 

1.ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทุกหลักสูตร

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proporsal) pdf-icon
4.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า pdf-icon
5.รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ pdf-icon
6.แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลา pdf-icon..งานวิจัยนักศึกษา..

1.ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี pdf-icon
4.รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ pdf-icon..งานบริการวิชาการ..

1.ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการ
3.แบบฟอร์มสำรวจความต้องการบริการวิชาการ pdf-icon
4.แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ pdf-icon
5.แบบรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ pdf-icon

 

 

 

ruangdech


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.