icon_gen02 ประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1 "การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)"
       การจัดประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1 “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์ของการจัด คือ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่สนใจอื่นๆ ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิชาการและวิจัยทั้งภายในคณะ และภายนอกที่เป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป ที่มีความต้องการจะนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาได้ก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยแก่สาธารณะชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการของคณะ โดยในการจัดครั้งนี้คณะได้รับเกียรติอย่างสูงจากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย

       ผลการดำเนินโครงการ สรุปคือ มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอาจารย์ที่เข้าร่วมจำนวน 70 คน นักศึกษาจำนวน 250 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภาคนอก จำนวน 20 ทั้งที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 ห้องใน 3 ประเด็น ได้แก่

  1. ประเด็นการจัดการธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
  2. การจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาการเรียนการสอน และ
  3. การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

       รวมจำนวนงานวิจัยที่นำเสนอทั้งสิ้น 18 ผลงานวิจัย โดยในการจัดประชุมดังกล่าวนอกจากมีการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วนั้น ยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในการบรรยายเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของโปสเตอร์อีกจำนวนมากกว่า 20 ชิ้นงาน จากการดำเนินงานดังกล่าวทำเกิดประโยชน์ในการดำเนินการด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะให้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้น

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.