>>>แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ปงบประมาณ 2561
  • ตัวอยางการกรอกขอมูลแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคลากร ปงบประมาณ 2561
  • แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคลากร ปงบประมาณ 2561 สายวิชาการ (ไฟล Word) (ไฟล PDF)
  • แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคลากร ปงบประมาณ 2561 สายสนับสนุน (ไฟล Word) (ไฟล PDF)
>>>แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ปงบประมาณ 2562-2565
1.ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ปงบประมาณ 2558-2561
2.แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคลากร ปงบประมาณ 2562-2565 สายวิชาการ (ไฟล Word) (ไฟล PDF)
3.แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคลากร ปงบประมาณ 2562-2565 สายสนับสนุน (ไฟล Word) (ไฟล PDF)
>>>รายงานภาระงานคณาจารยประจํา (ภาคปกติ) ภาคเรียน
1.ขอมูลรายงานภาระงานคณาจารย์ (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2559

>>>เอกสารการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายสอน
>>>เอกสารการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายสนับสนุน
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website