รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อคณะกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

รหัส

1. อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

NRRU58_085

2. ผศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิชาธาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_086

3. ผศ.สุภามณี มณีเนตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

NRRU58_087

4. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_088

5. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

NRRU58_089

6. รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

NRRU58_090

7. อาจารย์อิสริย์ เดชตานนท์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_091

8. อาจารย์สุภาพร ลักษมีธนสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_092

9. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

NRRU58_093

10.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_094

11.ดร.ณัฏฐินี ทองดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

NRRU58_095

12.ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

NRRU58_096

13.ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_097

14.อาจารย์วันวิสา ธรรมวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

NRRU58_098

15.ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_099

16.อาจารย์เมธี กีรติอุไร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

NRRU58_100

17.อาจารย์กานดา สีหเนตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_101

18.อาจารย์จินตนา โต้งสูงเนิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

NRRU58_102

19.อาจารย์นภัค คณารักษ์เตโช

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_103

20.อาจารย์นลินี วิทย์ศลาพงษ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

NRRU58_104

21.อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

NRRU58_105

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website