เอกสารเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ


2. แบบฟอร์ม : สายวิชาการ

กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร  icon2 icon3


3. แบบฟอร์ม : สายสนับสนุน

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร  icon1 icon3


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website