กรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
nuntaporn
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
itsari

อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ

1.sutasinee
6.siriporn
8.suwanna
sweeya
ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
กรรมการ

ผศ.ดรศิริพร เลิศยิ่งยศ
กรรมการ

ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
กรรมการ

ดร.สวียา ปรารถนาดี
กรรมการ

3.wichean
14.suchira
7.chotima
10.jaruwan
ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
กรรมการ

ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
กรรมการ

ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
กรรมการ

7.kanokwan
12.nalinee
5.wanvisa
6.chalita
ผศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์
กรรมการ

อาจารย์นลินี วิทย์ศลาพงษ์
กรรมการ

อาจารย์วันวิสาข์ ธรรมวิชา
กรรมการ

อาจารย์ชลิตา แควกลาง
กรรมการ

10.kwan-itsara
11.prawputi
8.supaporn
supawadee.mane
อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์
กรรมการ

อาจารย์พราวพุทธิ วรรณคำ
กรรมการ

อาจารย์สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์
กรรมการ

ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
กรรมการ

aunwichian
isarachai
12.rungkarn
4.piyamas
ดร.อัญรัตน์ วิเชียร
กรรมการ

อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา
กรรมการ

ดร.รุ่งกาญจน์ มูสโกภาส
กรรมการ

ดร.ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์
กรรมการ

7.nopadol
supachanun
jintana
อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์
กรรมการ

ดร.ศุภชานันท์ วนภู
กรรมการ

อาจารย์จินตนา โต้งสูงเนิน
กรรมการ

metee
metee
metee
นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวปัญจารีย์ จิระสุโข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวประภาดา น้อยไพล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
kantima
surapong.c
niwat

นางสาวกันทิมา จาระนัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายศุภฤกษ์คำแปล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางวาสนา เพ็งทองหลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website